vidare artister

VIDARE är en dans & musik föreställningsserie presenterad under 2024 (in English below).


Medverkande VIDARE artister presenteras nedan.

Information om ytterligare VIDARE artister uppdateras löpande.


Hanna Tolf (Akt 1, Akt...)

I centrum för Hannah Tolfs, sångerska, komponist, röstimprovisatör, skapande står rösten och mötet. Mötet mellan människor och konstnärliga uttryck.

Här föds en längtan att upprätta rum för tillit, där vi kan lägga bitar av oss själva hos varandra och känna att vi kan finnas och vila så.

https://hannahtolf.com


Aloun Marchal (Akt 1, Akt...)

Improvisatör, dansare och koreograf. Fransk konstnär bosatt i Göteborg, Sverige.  Aloun bestämde sig för att börja dansa professionellt när han förstod att det inte räckte med att tänka.

https://www.alounmarchal.com


Henrik Wartel (Akt 2, Akt...)

Trumslagare baserad i Göteborg är väletablerad nationellt och internationellt på jazz och improvisationsscenen. Han samverkar med musiker, konstnärer, dansare och är en av de drivande krafterna bakom jazz/impro klubben Brötz. Han ingår i grupper som Quagmire, Jonny Wartel 4tet, John Holmström Trio. www.wartel.se


Lisa Larsdotter Petersson (Akt 2, Akt...)

Scen och bild -konstnär, baserad i Göteborg. Jämte produktion av egna föreställningar driver hon multidisciplinära scenkonstprojekt och arbetar med bild, utställning, offentlig utsmyckning, video-verk. I scenisk samverkan tar hon avstamp både i det oförutsägbara och det uppenbara. www.lisalarsdotterpetersson.se

Hanna Tolf

Foto Donovan van Martens


Aloun Marchal

Foto Gilda Stillbäck


Henrik Wartel

Foto Lisa Larsdotter Petersson


Lisa Larsdotter Petersson

Foto densamma

VIDARE is a dance & music performance series presented in 2024.


Participating VIDARE artists are presented below.

Information about additional VIDARE artists is continuously updated.


Hanna Tolf (Act 1, Act...)

Singer, composer, vocal improviser, creates, in an intersection of contrasting expressions. She is interested in the encounters between people and art. It is where the longing to establish rooms for reliance is born, rooms where we can leave some of ourselves with each other, just to rest and exist that way.

https://hannahtolf.com


Aloun Marchal (Act 1, Act...)

Improviser, dancer and choreographer. French artist living in Gothenburg, Sweden.

Aloun decided to start dancing professionally when he understood that thinking wasn't enough.

https://www.alounmarchal.com


Henrik Wartel (Act 2, Act...)

Drummer based in Gothenburg, is well established nationally and internationally on the jazz and improvisation scene. He collaborates with musicians, artists, dancers and is one of the driving forces behind the jazz/improv club Brötz. He is part of groups such as Quagmire, Jonny Wartel 4tet, John Holmström Trio.

www.wartel.se


Lisa Larsdotter Petersson (Act 2, Act...)

Performance and visual artist, based in Gothenburg. As well as producing her own performances, she runs multidisciplinary performing arts projects and work with image, exhibition, public work, video work. In performance collaboration, she starts from both the unpredictable and the obvious.

www.lisalarsdotterpetersson.se

Scen, bild -konstnär Lisa Larsdotter Petersson är, såväl VIDARE-artist som initiativtagare/Isabel Lagos och Jannine Rivel assisterar. VIDARE ges med stöd från Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan/Högsbo församling, Kultur Härryda/Härryda kommun och Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson i samverkan med Högsbo Kyrka, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gatenhielmska Huset, Bubblan, Hulebäcks- gymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisationsfestival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, artisterna.

Program med reservation för ändring / Program with recervation for change.

Performance, visual artist Lisa Larsdotter Petersson is both VIDARE artist and initiator/Isabel Lagos and Jannine Rivel assist. VIDARE is provided with support from the Västra Götaland region, the Church of Sweden/Högsbo parish, Kultur Härryda/Härryda Kommun and Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson in collaboration with Högsbo Church, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gatenhielmska Huset, Bubblan, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisation Festival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, the artists.